Πρόστιμα ή ακόμα και φυλάκιση δεν περιμένουν μόνο εκείνους που υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωσή τους, αλλά και εκείνους που κάνουν ανακριβείς δηλώσεις. Σε περίπτωση που κάποιος καθυστερήσει την υποβολή της αίτησής του έως και 30 ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας, τότε η δήλωση θα γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 200 ευρώ.

Μετά την πάροδο των 30 ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 800 ευρώ. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.

Σε όσους καλούνται για έλεγχο και δεν ανταποκρίνονται προβλέπεται πρόστιμο της τάξης των 50 έως 300 ευρώ. Εάν κάποιος πάλι, αποκρύψει περιουσιακό του στοιχείο αξίας άνω των 30.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.