Δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, μη δεσμευτικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή Ελληνικών επιχειρήσεων στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος – ΣΕΚΕΕ (Important Project of Common European Interest – IPCEI) στον τομέα της «Μικροηλεκτρονικής».

Συνημμένα

  1. ΑΠ 1676 – 19-02-2021 Απόφαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΕΚΕΕ Μικροηλεκτρονική
  2. Joint Declaration «A European Initiative on Processors and semiconductor technologies»
  3. Ανακοίνωση της ΕΕ 2014/C 188/02