Ενισχύσεις: Πώς θα δοθεί η αποζημίωση σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια – Τα ποσά

Οι όροι, οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης για την αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθορίζονται με ΥΑ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ενίσχυση δίνεται για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζεται η δυναμική πορεία των υδατοκαλλιεργειών – Ποια είδη κρατούν τα σκήπτρα

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ η χρηματική αποζημίωση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της πράξης.

Η ενίσχυση για την αλιεία

Το ύψος της ενίσχυσης για τον τομέα της αλιείας υπολογίζεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του αλιευτικού σκάφους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδότησης:

  • Αλιευτικά σκάφη που φέρουν ή/και υποχρεούνται να φέρουν VMS.

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται ανά ημέρα άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ο αριθμός ημερών άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 150 ημέρες ανά αλιευτικό σκάφος.

  • Αλιευτικά σκάφη που δεν φέρουν και δεν υποχρεούνται να φέρουν VMS το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται εφάπαξ βάσει του παρακάτω πίνακα:

Στην περίπτωση απόκτησης του αλιευτικού σκάφους εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου, (νέας αλιευτικής άδειας ή μεταβίβαση προϋπάρχουσας σε νέο πλοιοκτήτη), ο υπολογισμός των ημερών αλιευτικής δραστηριότητας πραγματοποιείται αναλογικά από την ημερομηνία έκδοσης της αλιευτικής άδειας στο νέο φορέα.

Η ενίσχυση για την υδατοκαλλιέργεια

Το ύψος της ενίσχυσης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας υπολογίζεται ανά δικαιούχο και διαμορφώνεται σε 150 ευρώ για κάθε τόνο ιχθυοτροφής που: προμηθεύθηκε είτε σε μορφή τελικού προϊόντος είτε σε μορφή κατάλληλου μίγματος πρώτων υλών με σκοπό την παρασκευή του, και ανάλωσε στο πλαίσιο της παραγωγικής του διαδικασίας εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της παρούσας υποδράσης.

Η επαλήθευση του όγκου των ιχθυοτροφών (σε τόνους) ανά δικαιούχο πραγματοποιείται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών τιμολόγησης και διακίνησης ιχθυοτροφών που εκδόθηκαν εντός της περιόδου επιλεξιμότητας για λογαριασμό του Δικαιούχου, όπως αυτά υποβάλλονται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση, ο μέγιστος όγκος των ιχθυοτροφών (σε τόνους) που δύναται να πιστοποιηθεί ανά Δικαιούχο δεν δύναται να υπερβαίνει το 220% του αθροίσματος της ονομαστικής δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που εκμεταλλεύεται και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας.

Στην περίπτωση μεταβίβασης της παραγωγικής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στον Δικαιούχο εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου (νέα άδεια λειτουργίας ή μεταβίβαση υφιστάμενης άδειας λειτουργίας), για τον υπολογισμό του μέγιστου όγκου ιχθυοτροφών που δύναται να πιστοποιηθεί στον Δικαιούχο λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας στο όνομά του.

Το μέγιστο ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά δικαιούχο προσδιορίζεται βάσει της κατηγορίας μεγέθους στην οποία εντάσσεται ως εξής:

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων βάσει του Μεγέθους τους, πραγματοποιείται ως εξής:

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Προηγούμενο άρθροΣφαγή στο αέρα Γεωργιάδη – Ζαχαριάδη για Ράμμο και υποκλοπές
Επόμενο άρθροΓ. Καρανίκας (ΕΣΕΕ) στον OT: «Το μέλλον του εμπορίου είναι υβριδικό…»